Bản sao điện tử

Chứng thực bản sao điện tử từ 1.7, tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng/năm

Vương Trần |

Nếu sử dụng lại được 30% kết quả chứng thực so với năm 2019, chi phí xã hội tiết kiệm được là 428,4 tỉ đồng/năm".

Sẽ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Vương Trần |

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng và triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.