Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Cần chính sách ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để phát triển đất nước

nam dương |

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu ra 200 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để lãnh đạo, quản trị đất nước trong thời gian tới. Nhiều cán bộ Công đoàn đã bày tỏ kỳ vọng của mình với các đồng chí Ủy viên Trung ương tiếp tục lãnh đạo, quản trị đất nước với thành tích tốt hơn.

Những Uỷ viên Trung ương, Uỷ viên Dự khuyết Trung Ương Đảng khoá XIII đã và đang là cán bộ Công đoàn

Nhóm PV |

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Có 5 UVTƯĐ chính thức và 1 UVTƯĐ dự khuyết là những cán bộ đã, đang tham gia công tác trong tổ chức Công đoàn các cấp.

Nhân sự khóa XIII phải tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, với nhân dân

Vương Trần |

Nhiều đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn ra Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển hơn nữa.