Bà Chiểu Lăng Ông

Nhuộm sắc vàng son…

TUYỀN LINH |

1.“Em ơi, sau mấy trăm năm Gia Định Sài Gòn không quên công đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, nên Bà Chiểu Lăng Ông còn nhuộm sắc vàng son và khói hương luôn kính tưởng ơn người… bình định non sông, chẩn tế xây đời.