Ấm tử sa

Núi sông cửu đỉnh trên ấm tử sa

đỗ quang tuấn hoàng |

Lần đầu tiên họa tiết chín ngọn núi, chín dòng sông nổi tiếng ở Việt Nam khắc trên cửu đỉnh thời Nguyễn, được khắc trên ấm tử sa.