13 hạng giấy phép lái xe

Thời hạn sử dụng của 13 loại giấy phép lái xe hiện hành

Kim Nhung (T/H) |

Giấy phép lái xe bao gồm nhiều hạng và thời hạn sử dụng là khác nhau.