Lần đầu tiên đặt stent động mạch não tại Việt Nam

Các bác sĩ đang thực hiện ca đặt stent động mạch não.
Các bác sĩ đang thực hiện ca đặt stent động mạch não.
Các bác sĩ đang thực hiện ca đặt stent động mạch não.