Cha con “thần y” chữa xương khớp luôn đặt chữ “tâm” lên đầu

Do nhu cầu lớn, nên trong nhà luôn chất đầy thuốc để đáp ứng nhu cầu người bệnh.
Do nhu cầu lớn, nên trong nhà luôn chất đầy thuốc để đáp ứng nhu cầu người bệnh.
Do nhu cầu lớn, nên trong nhà luôn chất đầy thuốc để đáp ứng nhu cầu người bệnh.