Cải thiện dinh dưỡng cho hơn 400 trẻ em tại tỉnh Bắc Giang