Xét nghiệm chẩn đoán: Tối quan trọng trong kiểm soát HIV/AIDS