Việt Nam loại trừ được bệnh chân voi

Bệnh chân voi đã được loại trừ tại Việt Nam
Bệnh chân voi đã được loại trừ tại Việt Nam