Từ năm 2018, nhiều thuận lợi khi sử dụng thẻ BHYT mới

Từ năm 2018, việc sử dụng thẻ BHYT sẽ áp dụng nhiều quy định mới, đem lại thuận lợi 
cho người tham gia. Ảnh: P.V
Từ năm 2018, việc sử dụng thẻ BHYT sẽ áp dụng nhiều quy định mới, đem lại thuận lợi cho người tham gia. Ảnh: P.V
Từ năm 2018, việc sử dụng thẻ BHYT sẽ áp dụng nhiều quy định mới, đem lại thuận lợi cho người tham gia. Ảnh: P.V