“Truyền thông đại chúng với công tác phòng chống tác hại của thuốc lá”