Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trắng đêm cùng các bệnh nhân chạy thận từ Hòa Bình về Hà Nội