Trắng đêm cùng các bệnh nhân chạy thận từ Hòa Bình về Hà Nội