Tổ chức công đoàn vào cuộc trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá