Tỉ lệ thụ tinh trong ống nghiệm thành công 50 - 60%