Tỉ lệ sử dụng thuốc Việt Nam tăng ở tất cả các tuyến

Thuốc Việt ngày càng chiếm tỉ lệ lớn trong thị trường nội địa.
Thuốc Việt ngày càng chiếm tỉ lệ lớn trong thị trường nội địa.
Thuốc Việt ngày càng chiếm tỉ lệ lớn trong thị trường nội địa.
Lên top