Thuốc điều trị COVID-19 được đưa vào phác đồ thêm cơ hội sống cho người bệnh

Thuốc Remdesivir được đưa vào phác đồ điều trị các ca COVID-19 nặng.
Thuốc Remdesivir được đưa vào phác đồ điều trị các ca COVID-19 nặng.
Thuốc Remdesivir được đưa vào phác đồ điều trị các ca COVID-19 nặng.
Lên top