Thầy lang “rởm” “giật” bệnh nhân bỏng về chữa trị, bắt hứa không được kiện