Thanh tra Bộ Y tế từ ngày 21.9, không có nội dung của VN Pharma

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra Bộ Y tế