Tháng 10-11 sẽ là đỉnh dịch sốt xuất huyết: Những lý do chống dịch khó khăn

Tổ chức phun hóa chất các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
Tổ chức phun hóa chất các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
Tổ chức phun hóa chất các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
Lên top