Thai lớn nhưng mẹ không được mổ, bé gái bị ngạt, hôn mê, liệt một tay