Tất cả những người ra vào Bệnh viện Trung ương Huế đều phải khám sàng lọc

Chốt kiểm tra ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.
Chốt kiểm tra ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.
Chốt kiểm tra ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.
Lên top