Sẽ thực hiện mức giá điều chỉnh của một số dịch vụ y tế từ ngày 1.7.2018