Răng vẩu, ngực lép không được lái tàu: Càng giải thích càng rối

Răng vẩu, ngực lép không được lái tàu?
Răng vẩu, ngực lép không được lái tàu?
Răng vẩu, ngực lép không được lái tàu?