Nữ bác sĩ hiến giác mạc truyền nghị lực sống cho con

Bác sĩ Vũ Thị Thoa (khi còn sống) và con trai
Bác sĩ Vũ Thị Thoa (khi còn sống) và con trai