Ngoài xuyên tâm liên, vị thuốc kim ngân hoa cũng hỗ trợ điều trị COVID-19

Kim ngân hoa đã bước đầu chứng minh hiệu quả nhất định trong hỗ trợ phòng và điều trị COVID-19.
Kim ngân hoa đã bước đầu chứng minh hiệu quả nhất định trong hỗ trợ phòng và điều trị COVID-19.
Kim ngân hoa đã bước đầu chứng minh hiệu quả nhất định trong hỗ trợ phòng và điều trị COVID-19.
Lên top