Một vòng bệnh viện: Một người Việt uống gần 170 lít bia mỗi năm