Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một vòng bệnh viện: Một người Việt uống gần 170 lít bia mỗi năm