Một vòng bệnh viện: Miếng nấm đông cô tắc ở chỗ hiểm của một thanh niên ở Sài Gòn