Một vòng bệnh viện: Hoại tử vùng kín vì đắp lá chữa bệnh