Một vòng bệnh viện: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu ngực