Mổ mắt miễn phí cho 47 bệnh nhân

47 bệnh nhân nghèo ở ĐBSCL sẽ được mổ mắt miễn phí trong tháng 11.2016.
47 bệnh nhân nghèo ở ĐBSCL sẽ được mổ mắt miễn phí trong tháng 11.2016.