Lương y đất Cảng chữa hàng nghìn thoát khỏi bệnh gout