Lo cúm tấn công dịp Tết Nguyên đán, Bộ Y tế họp khẩn

Các bệnh viện sẵn sàng trực trong Tết Nguyên đán
Các bệnh viện sẵn sàng trực trong Tết Nguyên đán
Các bệnh viện sẵn sàng trực trong Tết Nguyên đán