Lấy thành công lưỡi câu, 40cm dây cước trong bụng một nữ bệnh nhân

Ê kíp thực hiện phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân. Ảnh: BV cung cấp
Ê kíp thực hiện phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân. Ảnh: BV cung cấp
Ê kíp thực hiện phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân. Ảnh: BV cung cấp
Lên top