Lá hương nhu kết hợp với nghệ có thể ngăn chặn ung thư hiệu quả