Kịp thời cứu sống bệnh nhân vỡ phình mạch não

Túi phình thứ 2 của BN V. với cấu trúc giải phẫu phức tạp. Ảnh: BV cung cấp.
Túi phình thứ 2 của BN V. với cấu trúc giải phẫu phức tạp. Ảnh: BV cung cấp.
Túi phình thứ 2 của BN V. với cấu trúc giải phẫu phức tạp. Ảnh: BV cung cấp.
Lên top