Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế:

Không sử dụng hàn the trong sản xuất, chế biến thực phẩm

Tờ rơi “Không sử dụng hàn the trong sản xuất, chế biến thực phẩm” của Cục An toàn thực phẩm.
Tờ rơi “Không sử dụng hàn the trong sản xuất, chế biến thực phẩm” của Cục An toàn thực phẩm.