Khánh Hòa cấy ghép thành công ốc tai điện tử cho trẻ em

Các bác sĩ phổ biến về chương trình.
Các bác sĩ phổ biến về chương trình.