Khánh Hòa: Ăn ốc bùn bóng, một ngư dân bị trúng độc hôn mê sâu