Kết quả xét nghiệm những người tiếp xúc với ca thứ 17 nhiễm COVID-19

Khử khuẩn nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã tới và tiếp xúc.
Khử khuẩn nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã tới và tiếp xúc.
Khử khuẩn nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã tới và tiếp xúc.
Lên top