Hết cảnh nhập thuốc giá dưới đất, bán giá... trên trời?

Nhà thuốc quảng cáo “giá cả hợp lý”.Ảnh: NA
Nhà thuốc quảng cáo “giá cả hợp lý”.Ảnh: NA
Nhà thuốc quảng cáo “giá cả hợp lý”.Ảnh: NA