Trung tâm Tiêm chủng VNVC Ninh Bình đi vào hoạt động

VNVC Ninh Bình có diện tích lên đến 1.000m2, gồm 20 phòng khám và tiêm,
có khả năng phục vụ hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.
VNVC Ninh Bình có diện tích lên đến 1.000m2, gồm 20 phòng khám và tiêm, có khả năng phục vụ hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.
VNVC Ninh Bình có diện tích lên đến 1.000m2, gồm 20 phòng khám và tiêm, có khả năng phục vụ hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.
Lên top