Hải Phòng: Bác sĩ chữ xấu, yêu cầu viết lại đơn thuốc