Hà Nội: 10 nghìn người tham gia “Ngày hội đi bộ”

10 nghìn người tham gia “Ngày Hội Đi Bộ”
10 nghìn người tham gia “Ngày Hội Đi Bộ”