Hà Nội: 10 nghìn người tham gia “Ngày hội đi bộ”

10 nghìn người tham gia “Ngày Hội Đi Bộ”
10 nghìn người tham gia “Ngày Hội Đi Bộ”
10 nghìn người tham gia “Ngày Hội Đi Bộ”