Đông - Xuân mùa phát sởi: Lại chuyện không tiêm chủng

Hilleman Walter, người điều chế vacxin sởi, cứu sống 1 triệu người mỗi năm.
Hilleman Walter, người điều chế vacxin sởi, cứu sống 1 triệu người mỗi năm.