Điều trị thủy đậu sai lầm lĩnh biến chứng

Không nên tự điều trị thủy đậu theo kiểu truyền miệng
Không nên tự điều trị thủy đậu theo kiểu truyền miệng