Đẩy mạnh cải thiện chất lượng dinh dưỡng lâm sàng trong các bệnh viện trên toàn quốc