Đà Nẵng yêu cầu người đến từ vùng dịch phải khai báo y tế bắt buộc

Đà Nẵng yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với người đến từ vùng dịch
Đà Nẵng yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với người đến từ vùng dịch
Đà Nẵng yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với người đến từ vùng dịch
Lên top