Cứu sống người đàn ông ăn “tất cả mọi thứ” xung quanh

So sánh kích thước dị vật lấy ra từ dạ dày người đàn ông với một chiếc bơm tiêm. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
So sánh kích thước dị vật lấy ra từ dạ dày người đàn ông với một chiếc bơm tiêm. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
So sánh kích thước dị vật lấy ra từ dạ dày người đàn ông với một chiếc bơm tiêm. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top