Cục bã toàn hạt xoài, đồng xu trong dạ dày người đàn ông

Khối cục bã thức ăn toàn là hạt xoài, quả chanh leo, đồng xu trong dạ dày của người bệnh
Khối cục bã thức ăn toàn là hạt xoài, quả chanh leo, đồng xu trong dạ dày của người bệnh
Khối cục bã thức ăn toàn là hạt xoài, quả chanh leo, đồng xu trong dạ dày của người bệnh
Lên top